Students : PG Diploma

P.G. DIPLOMA IN BIG DATA ANALYTICS

Vijay Kumar Singh


Himanshu Jaiswal


Koushiki Bhattacharyya


Ahsan Ali Ansari


Avinash Kumar Dubey


Wasim Akram


Mohan Kumar


Neha


Vipin Kumar


Tarun Pant
Email: tarun.pant@gmail.com

Shamik Chowdhury
Email: shamik1991tiku@gmail.com

Rahul Mittal
Email: rahulmittal.iit@gmail.com

Surender Kumar
Email: sksharma.leo@gmail.com

Vishal Mohan
Email: -------------