Students : PG Diploma

P.G. DIPLOMA IN BIG DATA ANALYTICS

Vijay Vikram Singh

 

Himanshu Jaiswal

 

 

Koushiki Bhattacharyya

 

 

Ahsan Ali Ansari

 

 

Avinash Kumar Dubey

 

 

Wasim Akram

 

 

Mohan Kumar

 

 

Neha

 

 

Vipin Kumar

 

 

 

Kaushal Kumar Mahto

 

 

Tarun Pant
Email: tarun.pant@gmail.com

Shamik Chowdhury
Email: shamik1991tiku@gmail.com

Rahul Mittal
Email: rahulmittal.iit@gmail.com

Surender Kumar
Email: sksharma.leo@gmail.com

Vishal Mohan
Email: -------------