Skip to main content

Research Topic for MPhil

Research Topic for MPhil

 

Name of Scholar

Name of Supervisor (s)

Title in Russian/English

Title in Transliteration

Year

 

 

 

 

 

Kiran Bandra

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод на хинди рассказов Людмилы

Perevod na hindi rasskazov

2016

 

 

Петрушевской "Темная судьба",

Lyudmily Petrushevskoi (Tiomnaya

 

 

 

"Жизнь это театр" и "Дом с фантаном":

sud'ba), (Zhizn' eto teatr) i (Dom s

 

 

 

записки переводчика и

fantanom): zapiski perevodchika i

 

 

 

переводоведческий комментарий»

perevodovedchiskii kommentarii

 

Raj Kumar

Prof. Ritoo M. Jerath

Анализ пьес В. В. Маяковского "клоп"

Analiz p' es V. V. Mayakovskogo

2016

 

 

и "баня" на основе теоретических

"klop" i "banya" na osnove

 

 

 

взглядов В. Мейерхольда

teoreticheskix vzglyadov V.

 

 

 

 

Meyerkhol'da

 

Subhash Kumar Thakur

Prof. Ranjana Banerjee

Взаимоотношения между городом и

Vzaimootnosheniya mezhdu

2016

 

 

деревней в рассказах В. М. Шукшина и

gorodom i derevney v rasskazakh

 

 

 

Пханишварнатха Рену

V. M. Shukshina i Phanishwarnatha

 

 

 

 

Renu

 

 

 

 

 

 

Suhail Akhtar

Dr. Richa Sawant

Коммерческая реклама в России

Kommercheskaya reklama v Rossii

2016

 

 

сегодня: Семиотический анализ языка и

segodnya: Semioticheskiy analiz

 

 

 

стиля

yazyka i stilya

 

Suman Beniwal

Dr. Richa Sawant

Эвфемистическая функция

Evfemisticheskaya funktsiya

2016

 

 

заимствованных слов и выражений в

zaimstvovannykh slov i vyrazheniy

 

 

 

современных СМИ на русском языке

v sovremennykh SMI na russkom

 

 

 

 

yazyke

 

Amit Kumar

Prof. Ranjana Banerjee

Воплощение детства и детского

Voploshcheniye detstva i detskogo

2015

 

 

характера в творчестве А. П. Чехова

kharaktera v tvorchestve A. P.

 

 

 

 

Chekhova

 

Arvind

Prof. Meeta Narain

Бытовые рассказы: Особенности

Bytovyye rasskazy: Osobennosti

2015

 

 

перевода и стиля (на основе перевода

perevoda i stilya (na osnove

 

 

 

рассказов об Акбаре и Бирбале)

perevoda rasskazov ob Akbare i

 

 

 

 

Birbale)

 

Ashish kumar

Prof. Charanjit Singh

Перевод рассказов В. С. Маканина

Perevod rasskazov V. S. Makanina

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

"Отдушина" и "Ключарев" и

"Otdushina" i "Klyucharev" i

 

 

 

"Алимушкин" на английский язык с

"Alimushkin" na angliyskiy yazyk s

 

 

 

переводческим комментарием

perevodcheskim kommentariyem

 

Pooja Chauhan

Prof Nasar Shakeel Roomi

Актуальность романа Набокова Лолита

Aktual'nost' romana Nabokova

2015

 

 

в современной Индии

Lolita v sovremenoi Inji

 

Riya Kumari

Prof. Ranjana Banerjee

Тема любви в поэзии Анны Ахматовой

Tema lyubvi v poezii Anny

2015

 

 

(различные оттенки любви)

Akhmatovoy (razlichnyye ottenki

 

 

 

 

lyubvi)

 

Shitanshu Bharti

Prof. Ranjana Banerjee &

Юнна Мориц: Анализ стихотворений и

Yunna Morits: Analiz

2015

 

Prof. Varyam Singh

их перевод на язык хинди

stikhotvorenii i ikh perevod na izik

 

 

 

 

khindi

 

Sudarshan Raja

Prof Nasar Shakeel Roomi

Перечитывать произведения Чингиза

Perechityvat' proizvedeniya

2015

 

 

Айтматова в свете гендерной

Chingiza Aytmatova v svete

 

 

 

психологии

gendernoy psikhologii

 

Vidushi Sharma

Prof. Charanjit Singh

Использование пословиц и поговорок в

Ispolzavaniye poslovits i

2015

 

 

преподавании языка

pogovorok v prepodavanii yazyka

 

Divyam Prakash

Prof.Ranjana Banerjee

Мотив метаморфозы в романе Алексея

Motiv metamorfozy v romane

2014

 

 

Ивановича Слаповского «Я не я».

Alekseya Ivanovicha Slapovskogo

 

 

 

 

«Ya ne ya».

 

Ajay Kumar

Prof. Meeta Narain

Рекламный язык: проблемы перевода и

Reklamnii yazyk: problemi

2014

 

 

стиля (на основе русских газет и

perevoda i stilya (na osnove

 

 

 

журналов

russkikh gazet i zhurnalov)

 

Ashish kumar

Dr. Meenu Bhatnagar

Изображение "запада" в советских и

Izobrazheniye "zapada" v

2014

 

 

новых русских фильмах

sovetskikh i novykh russkikh

 

 

 

 

fil'makh

 

Shadab Ahmad

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод с русского на английский

Perevod s russkovo na angliiskii

2014

 

 

романа-монолога "Нельзя. Можно.

romana-monologa "Nel'zya.

 

 

 

Нельзя" Нины Горлановой вместе с

Mozhno. Nel'zya" Niny Gorlanovoi

 

 

 

переводческим комментарием»

vmeste s perevodcheskim

 

 

 

 

kommentariyem

 

Shraddha Pal

Prof. Ranjana Banerjee

Индия глазами русских

Indiya glazami russkikh

2014

 

 

путешественников: "письма из пещер и

puteshestvennikov: "Pis'ma iz

 

 

 

 

 

дебрей индостана" Е. П.

peshcher i debrey indostana" E. P.

 

 

 

Блаватской,"Дневники путешествий в

Blavatskoy,"Dnevniki puteshestviy

 

 

 

Индию и Бирму: 1880 и 1885-1886" И.

v Indiyu i Birmu: 1880 i 1885-

 

 

 

П. Минаева

1886" I. P. Minayeva

 

Sunita Acharya

Prof. Meeta Narain

Место Кабира в литературной жизни в

Mesto Kabira v literaturnoi zhizni v

2014

 

 

России сегодня

Rossii sivodnya

 

Sushant Mani

Dr. Meenu Bhatnagar

Особенности употребления русского

Osobennosti upotrebleniya

2014

 

 

языка в сфере туризма в Индии

russkovo izika v sfere turizma v

 

 

 

 

Indii

 

Yimshen Naro Jamir

Prof Nasar Shakeel Roomi

Сбор и изучение сказок Ao Naga и их

Sbor i izucheniye skazok Ao Naga i

2014

 

 

сопоставление со сказками некоторых

ikh sopostavleniye so skazkami

 

 

 

племен дальнего востока России

nekotorykh plemen dal'nego

 

 

 

 

vostoka Rossii

 

Akshya Kumar Verma

Prof. Nasar Shakeel Roomi

The concept of "natural man" in the

The concept of "natural man" in the

2013

 

 

selected works of A. I. Kuprin

selected works of A. I. Kuprin

 

Archana Kumari

Prof. Manu Mittal

Сопоставительный анализ падежной

Sopostavitel'ny analiz padezhnoi

2013

 

 

системы в русском языке и в языке

sistemi v russkom izike i v izike

 

 

 

Майтхили

Maithili

 

Avinash Kumar Singh

Dr. Kiran Singh Verma

«Анализ перевода автобиографии

Analiz perevoda avtobiografii

2013

 

 

Махатмы Ганди с английского на

Makhatmy Gandi s angliyskogo na

 

 

 

русский»

russkii

 

Hawa Singh Yadav

Prof. Charanjit Singh &

Слово и значение: связь между

Slovo i znacheniye: svyaz mezhdu

2013

 

Dr. Richa Sawant

значениями семантических

znacheniyami semanticheskikh

 

 

 

неологизмов

neologizmov

 

Jay Prakash

Dr. Kiran Singh Verma

«Зоонимические пословицы и

Zoonimicheskiye poslovitsy i

2013

 

 

поговорки в русском языке и их

pogovorki v russkom yazyke i ikh

 

 

 

эквиваленты в языке хинди»

ekvivalenty v yazyke khindi

 

Shruti

Prof. Charanjit Singh

Редупликация в русском языке и хинди:

Reduplikatsiya v russkom yazyke i

2013

 

 

сопоставительный анализ

khindi: sopostavitel'niy analiz

 

Subhash Kumar

Prof. Charanjit Singh

Перевод рассказов М. Зощенко на

Perevod rasskazov M. Zoshchenko

2013

 

 

хинди и анализ трудностей при

na khindi i analiz trudnostey pri

 

 

 

переводе

perevode

 

 

 

Surya Bhushan Kumar

Prof.Ranjana Banerjee

Отображение экологических и

Otobrozhenie ekologicheskikh i

2013

 

 

социальных вопросов в повести

sotsialnykh voprosof v povesti

 

 

 

Валентина Распутина "Прощание с

Valentina Rasputina "Proshchaniye

 

 

 

Матерой" и в романе Вирендра Джейна

s Materoy" i v romane Virendra

 

 

 

"Утонутие"

Jaina "Utanutiye"

 

Kavita

Dr. Kiran Singh Verma

Образование аббревиатур в

Obrazovanie abbreviatur v

2012

 

 

современном русском языке и их

sovremennom russkom yazyke i ikh

 

 

 

грамматические особенности

grammaticheskie osobennosti

 

Rajkumar Yadav

Dr. Kiran Singh Verma

Новый лексический минимум для

Novyi leksichiskii minimum dlya

2012

 

 

студентов начального этапа,

studentov nachal’novo etapa,

 

 

 

изучающих русский язык

izuchayushchikh russkii yazyk

 

Sandeep Kumar Pandey

Prof. Charanjit Singh

Сопоставление простых предлогов

Sopostavleniye prostikh predlogov

2012

 

 

русского языка с послелогами языка

russkogo yazyka s poslelogami

 

 

 

хинди

yazyka khindi

 

Vishal Kumar Sinha

Dr. Ranjana Banerjee

Художественное отображение

Khudozhestvennoe otobrazhenie

2012

 

 

проблемы русской диаспоры в

problemy russkoy diaspory

 

 

 

творчестве Сергея Довлатова

v tvorchestve Sergeya Dovlatova

 

Alok Kumar

Prof. Nasar Shakeel Roomi

Дистопия в произведениях Мы

Distopiya v proizvedeniyakh My

2011

 

 

(Евгений Замятин), 1984 (Джордж

(Yevgeniy Zamyatin), 1984

 

 

 

Оруэлл) и Гимн (Айн Рэнд)

(Dzhordzh Oruell) i Gimn (Ayn

 

 

 

 

Rend)

 

Indu Shekhar

Dr. Ranjana Banerjee

Художественность в произведениях

Khudozhestvennost' v

2011

 

 

политической ориентации

proizvedeniyakh politicheskoi

 

 

 

 

oriyentatsii

 

Kaushal Kishore

Dr. Kiran Singh Verma

«Отражение расслоения русского

Otrazheniye rassloeniya russkovo

2011

 

 

общества в речевом этикете и

obshchestva v rechevom etikete i

 

 

 

изменения в формах обращения за

izmeneniya v formakh

 

 

 

последние два столетия»

obrashcheniya za posledniye dva

 

 

 

 

stoletiya

 

Pratyush Bibhakar

Prof.

Реальность и реалистические течения в

Real'nost' i realisticheskiye

2011

 

NasarShakeelRoomi&Prof.

русской литературе

techeniya v russkoi literature

 

 

RitooM. Jerath

 

 

 

 

 

Ratnesh Kumar

Dr. Arunim

Отрицание в простых двусоставных

Otritsanie v prostikh dvusostavnikh

2011

 

Bandyopadhyay

предложениях в русском языке и в

predlozheniyakh v russkom yazyke

 

 

 

языке хинди

i v yazyke khindi

 

Savita Kumari

Prof. Ritoo M. Jerath

Изображение русской жизни начала

Izobrazheniye russkoi zhizni

2011

 

 

XXI в телесериале сестры

nachala XXI veka v teleseriale

 

 

 

 

“Siostri”

 

Radha Mohan Meena

Prof. Charanjit Singh

Культурологический аспект при

Kul'turologicheskiy aspekt pri

2010

 

 

переводе субтитров с языка на русский

perevode subtitrov s yazyka na

 

 

 

 

russkiy

 

Shashi Kumar

Prof. Amar Basu & Dr.

Воздействие идеологии на

Vozdeystviye ideologii na

2010

 

Ranjana Banerjee

интерпретацию полифонической

interpretatsiyu polifonicheskoy

 

 

 

структуры романов достоевского М.

struktury romanov dostoyevskogo

 

 

 

Бахтин и А. Луначарский

M. Bakhtin i A. Lunacharskiy

 

Vinay Kumar Ambedkar

Prof. SankarBasu & Dr.

Тема романтичности и лишности в

Tema romantichnosti i lichnosti v

2010

 

Ranjana Banerjee

образах "Евгения Онегина" и "Девдаса"

obrazakh "Evgeniya Onegina" i

 

 

 

 

"Devdasa"

 

Kunwar Kant

Prof. Varyam Singh

Анализ рассказов В. М. Шукшина в

Analiz rasskazov V. M. Shukshina

2009

 

 

свете его этико-эстетических взглядов

v svete ego etiko-esteticheskikh

 

 

 

 

vzglyadov

 

Neeraj Dhankar

Prof. Varyam Singh

Перевод повести В. Токаревой

Perevod povesti V. Tokarevoi

2009

 

 

"Стрелец" на хинди

"Strelets" na hindi

 

Monika

Prof. Charanjit Singh

Газетно-публицистические материалы

Gazetno-publitsisticheskiye

2008

 

 

и их перевод при преподавании

materialy i ikh perevod pri

 

 

 

русского языка

prepodavanii russkogo yazyka

 

Shekhar Suman

Dr. Kiran Singh Verma

«Особенности языка туризма: русский

Osobennosti yazyka turizma:

2008

 

 

язык в индийской реалии»

russkiy yazyk v indiyskoi realii

 

Upendra Kumar

Prof. Charanjit Singh

Грамматикализация глаголов

Grammatikalizatsiya glagolov

2008

 

 

дать/давать, брать/взять, идти, уходить,

dat'/davat', brat'/vzyat', idti,

 

 

 

приходить, делать, стать в русском

ukhodit', prikhodit', delat', stat' v

 

 

 

языке и на языке хинди

russkom yazyke i na yazyke khindi

 

V. Janani

Prof. Charanjit Singh

Роль юмора в методике преподавания

Rol' yumora v metodike

2007

 

 

русского языка как иностранного

prepodavaniya russkogo yazyka

 

 

 

 

 

 

kak inostrannogo

 

 

 

 

 

 

Manuradha Chaudhary

Prof. R.N. Menon

Устойчивые выражения русского

Ustoychivyye vyrazheniya

2007

 

 

языка со словами  ‘бог’  и ‘чёрт’ в

russkogo yazyka so slovami ‘bog’ i

 

 

 

сопоставлении  с английским языком

‘chort’ v sopostavlenii s angliyskim

 

 

 

 

yazykom

 

Vasuda Bhaskar

Prof. R. Kumar

Сопоставление английских рекламных

Sopostavleniye angliyskikh

2006

 

 

лозунгов с лозунгами русского языка

reklamnikh lozungov s lozungami

 

 

 

 

russkogo yazyka

 

Ashutosh Anand

Prof. H. C. Pande

Опыт исследования одного типа

Opyt issledovaniya odnovo tipa

2005

 

 

афазии: случай одного больного,

afazii: sluchai odnovo bol'novo,

 

 

 

потерявшего способность производства

poteryavshego sposobnost'

 

 

 

речи в результате дорожной аварии

proizvodstva rechi v rezul'tate

 

 

 

 

dorozhnoi avarii

 

Geetika Gupta

Prof. Amar Basu

Генерирование значения текста: пьеса

Generirovaniye znacheniya teksta:

2005

 

 

Островского «Гроза» в феминистской

pessa Ostrovskovo «Groza» v

 

 

 

критике

feministskoi kritike

 

Meenakshi Pandey

Prof. Amar Basu

Художественные особенности

Khudozhestvennie osobennosti

2005

 

 

рассказов А. П. Чехова и Р. К. Нараяна

rasskazof A. P. Chekhova i R. K.

 

 

 

 

Narayana

 

Sharlie Wason

Prof. Amar Basu

Романы «Преступление и наказание» Ф.

Romani «Prestupleniye i

2005

 

 

М. Достоевского и «Отец Горио» Оноре

nakazaniye» F. M. Dostoyevskogo i

 

 

 

де Бальзака: художественные

«Otyets Gorio» Honore de

 

 

 

особенности

Bal'zaka: khudozhestvenniye

 

 

 

 

osobennosti

 

Trina Bhattacharya

Prof. Amar Basu

Художественные особенности

Khudozhestvennшe osobennosti

2005

 

 

рассказов Чехова и Бонофула

rasskazof Chekhova e Bonophula

 

Gitanjali Puri

Prof. R. Kumar

Лексический анализ русской военной

Lekshicheksii analis russkoi

2002

 

 

лексики и некоторые проблемы её

voennoi leksiki i nekotorie

 

 

 

перевода на английский язык

problemi eyo perevoda na angliiskii

 

 

 

 

yazik

 

Sheilley

Prof. H. C. Pande

Сопоставительный анализ

Sopostavitel'ny analiz

2002

 

 

отрицательных аффиксов

otritsatel'nykh affiksov

 

 

 

 

 

существительных и прилагательных

sushchestvitel'nykh i

 

 

 

русского языка и языка хинди

prilagatel'nykh russkovo yazyka i

 

 

 

 

yazyka hindi

 

Shaili Jain

Prof. K. S. Dhingra

Идейно-художественные особенности

Ideino-khudozhestvennye

2001

 

 

романов «И дольше века длится день»,

osobennosti romanov «I dol'she

 

 

 

«Плаха», «Тавро Кассандры» Чингиза

veka dlitsya den'», «Plakha»,

 

 

 

Айтматова

«Tavro Kassandry» Chingiza

 

 

 

 

Aitmatova

 

Ms. Loveleen Srivastav

Prof. R. Kumar

Жанрово-лексические особенности

Zhabrovo-leksichekie osobennosti

2000

 

 

русского газетного текста (1992-1998) и

russkovo gazetnovo teksta (1992-

 

 

 

некоторые аспекты его перевода на

1998) i nekotorie aspekti evo

 

 

 

английский язык

perevoda na angliskii yazik

 

Kumar Kaustubha

Prof. Varyam Singh

Восприятие М. Цветаевой личности и

Vospriyatiye M. Tsvetaevoi

1999

 

 

творчества А. Пушкина

lichnosti i tvorchestva A. Pushkina

 

Madhu Kumari

Prof. Varyam Singh

Evolution of A. Pushkin's aesthetic views

Evolution of A. Pushkin's aesthetic

1999

 

 

in his poetry

views in his poetry

 

Darshana

Prof. Amar Basu

Бессюжетные рассказы в творчествах

Bessyuzhetniye  rasskazy v

1999

 

 

Чехова и Премчанда

tvorchestvakh Chekhova i

 

 

 

 

Premchanda

 

Shubhra Nagalia

Prof. Kalpana Khosla

Текст, идеология и пол: изучение

Tekst, ideologiya i pol: izuchenie

1997

 

 

построений общественных ролей через

postroenii obshestvennykh rolei

 

 

 

учебный материал по языку

cherez uchebhyi material po yazyku

 

Preeti Srivastava

Prof. Amar Basu

Установление авторского голоса в

Ustanovlenie avtorskogo golosa v

1996

 

 

рассказах А. П. Чехова

rassakazakh A. P. Chekhova

 

Anindita Banerjee

Dr. Varyam Singh

Marina Tsvetaeva's perception of the

Marina Tsvetaeva's perception of

1995

 

 

poetry and life of her contemporary poets

the poetry and life of her

 

 

 

 

contemporary poets

 

Aradhana Bhonsle

Dr. Kalpana Khosla

Пересмотр позитивной эстетики

Peresmotr positivnoi estetiki

1995

 

 

Михаила Бахтина

Mikhaila Bakhtina

 

Aradhana Bisht

Dr. Kalpana Khosla

The individual poised between ideology

The individual poised between

1995

 

 

and religion in Mikhail Bulgakov's The

ideology and religion in Mikhail

 

 

 

Master and Margarita

Bulgakov's The Master and

 

 

 

 

 

Margarita

 

 

 

 

 

 

Ganesh Haloi

Prof. K. S. Dhingra

Изображение семьи и семейнных

Izobrazheniye sem'i i semeynykh

1995

 

 

отношении в произведениях В.

otnoshenii v proizvedeniyakh V.

 

 

 

Распутина

Rasputina

 

Jitendra Kumar Trivedi

Prof. Y. C. Bhatnagar

Развитие устной речи на вечерних

Razvitie ustnoi rechi na vechernikh

1995

 

 

курсах в Индии

kursakh v indii

 

Mohua Bhattacharya

Dr. N. S. Roomi

Художественный образ Сталина в

Khudozhestvenny obraz Stalina v

1995

 

 

русской литературе в период

russkoi literature v period

 

 

 

перестойки

perestroiki

 

Soumendu Kishore Dutta

Dr. Varyam Singh

The evolution of the concept of freedom in

The evolution of the concept of

1994

 

 

the works of M. Gorky (1892-1906)

freedom in the works of M. Gorky

 

 

 

 

(1892-1906)

 

Mridu Wanchoo

Dr. R. Kumar

Перевод русского газетного текста на

Perevod russkovo gazetnovo teksta

1992

 

 

английский язык на материале текстов

na angliski yazik na materiale

 

 

 

информативного характера

tekstov informativnovo kharaktera

 

Rama Sohonee

Dr. Chinta Balupuri

Основные аспекты специфики

Asnavnie aspekti spechifiki

1991

 

 

синхронного перевода

sinkhronovo perevoda

 

 

*Care has been taken while compiling the above titles, but in case of any discrepancy, the details available in University/Centre record will be considered final.

A warm welcome to the modified and updated website of the Centre for East Asian Studies. The East Asian region has been at the forefront of several path-breaking changes since 1970s beginning with the redefining the development architecture with its State-led development model besides emerging as a major region in the global politics and a key hub of the sophisticated technologies. The Centre is one of the thirteen Centres of the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi that provides a holistic understanding of the region.

Initially, established as a Centre for Chinese and Japanese Studies, it subsequently grew to include Korean Studies as well. At present there are eight faculty members in the Centre. Several distinguished faculty who have now retired include the late Prof. Gargi Dutt, Prof. P.A.N. Murthy, Prof. G.P. Deshpande, Dr. Nranarayan Das, Prof. R.R. Krishnan and Prof. K.V. Kesavan. Besides, Dr. Madhu Bhalla served at the Centre in Chinese Studies Programme during 1994-2006. In addition, Ms. Kamlesh Jain and Dr. M. M. Kunju served the Centre as the Documentation Officers in Chinese and Japanese Studies respectively.

The academic curriculum covers both modern and contemporary facets of East Asia as each scholar specializes in an area of his/her interest in the region. The integrated course involves two semesters of classes at the M. Phil programme and a dissertation for the M. Phil and a thesis for Ph. D programme respectively. The central objective is to impart an interdisciplinary knowledge and understanding of history, foreign policy, government and politics, society and culture and political economy of the respective areas. Students can explore new and emerging themes such as East Asian regionalism, the evolving East Asian Community, the rise of China, resurgence of Japan and the prospects for reunification of the Korean peninsula. Additionally, the Centre lays great emphasis on the building of language skills. The background of scholars includes mostly from the social science disciplines; History, Political Science, Economics, Sociology, International Relations and language.

Several students of the centre have been recipients of prestigious research fellowships awarded by Japan Foundation, Mombusho (Ministry of Education, Government of Japan), Saburo Okita Memorial Fellowship, Nippon Foundation, Korea Foundation, Nehru Memorial Fellowship, and Fellowship from the Chinese and Taiwanese Governments. Besides, students from Japan receive fellowship from the Indian Council of Cultural Relations.