Past Faculty

Akhilesh Verma 

Ashok Rastogi 

Baidyanath Misra 

Debashish Chowdhury 

Deepak Kumar 

Kalyan B. Sinha

Kapilanjan Krishan 

Rupamanjari Ghosh

Sushanta Dattagupta 

Somnath Jha 

Stephan Baier

Jaideep Saha (UGC FRP)