मुख्य कुलानुशासक

 
प्रो कौशल कुमार शर्मा
मुख्य कुलानुशासक
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110 067, भारत
(18-09-2017 to 17-09-2019)
ईमेल: kaushalkumar@mail.jnu.ac.in , chief_proctor@mail.jnu.ac.in
फोन: 91-11-2670 4045, 91-11-2674 1562 (O)
 
डॉ. महेश रंजन देबता
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(01-03-2016 to 28-02-2018)
ईमेल: mdebata@mail.jnu.ac.in
कार्या.- 26704098
डॉ. अनुजा
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(01.02.2018-31.01.2020)
ईमेल: anuja@mail.jnu.ac.in
कार्या.- 91-11-26704709
डॉ. पूनम मेहता
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(14-07-2016 to 13-07-2018)
ईमेल: pm@mail.jnu.ac.in ; pm@jnu.ac.in
फोन: 26704098
डॉ. पॉलराज राजमणि
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(10-04-2017 to 09-04-2019)
ईमेल: paulrajr@mail.jnu.ac.in
फोन: 26704709
डॉ. मोहम्मद क़ुतबुद्दीन
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(10-04-2017 to 09-04-2019)
ईमेल: qutbuddin@mail.jnu.ac.in ; basmaqutb@gmail.com
फोन: 26704709