मुख्य कुलानुशासक

 
प्रो धनंजय सिंह
मुख्य कुलानुशासक
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110 067, भारत
(18-09-2017 - 17-09-2019)
ईमेल: dhananjay@mail.jnu.ac.in , chief_proctor@mail.jnu.ac.in
फोन: 91-11-2670 4045, 91-11-2674 1562 (O)
 
डॉ स्नेहा
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(01-03-2020 - 28-02-2022)
ईमेल: sneha@mail.jnu.ac.in
कार्या.- 26704709
डॉ आशीष कुमार
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(14-07-2020 - 13-07-2022)
ईमेल: asheeshkumar@mail.jnu.ac.in
कार्या.- 26704709
प्रो अजय कुमार सक्सेना
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(08-08-2019 - 07-08-2021)
ईमेल: ajaysaxena@mail.jnu.ac.in
कार्या.- 26704709
डॉ कुतुबुद्दीन
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(10-04-2019 - 09-04-2021)
ईमेल: qutbuddin@mail.jnu.ac.in ; basmaqutb@gmail.com
कार्या.- 26704709
राधा मोहन मीणा
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(01-02-2020 - 31-01-2022)
ईमेल:
radhamohan@mail.jnu.ac.in ; mohan1385@gmail.com
कार्या.- 26704709
डॉ उषा मीना
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(24-09-2019 - 23-09-2021)
ईमेल: ushamina@mail.jnu.ac.in , praush2@gmail.com
कार्या.- 26704709
डॉ मनोज कुमार जेना
कुलानुशासक (प्रॉक्टर)
(24-09-2019 - 23-09-2021)
ईमेल: manojkjena@mail.jnu.ac.in, drmanojkjena@gmail.com
कार्या.- 26704709